Nowe oznaczenia na produktach chemicznych

Zmiany na etykietach!

W czerwcu 2015 roku upłynął termin wdrożenia nowego prawodawstwa unijnego dotyczącego oznakowania produktów, takich jak farby, kleje, rozpuszczalniki, detergenty i środki czystości.
Niniejszy blog zawiera informacje niezbędne do dalszego, bezpiecznego stosowania środków czystości.

Nowe oznaczenia na produktach chemicznych

Ponieważ detergenty są stosowane codziennie w celu zapewnienia higieny i wysokiego standardu życia, bardzo ważne jest, aby ludzie mogli ufać, że substancje te dobrze wykonują swoje zadanie. Firmy z branży środków czystości od wielu lat dbają o to, aby ich produkty były bezpieczne dla ludzi oraz środowiska, a ustawodawstwo europejskie wspiera takie podejście.

Branża detergentów i środków czystości zobowiązana jest wprowadzać na rynek produkty, których stosowanie jest bezpieczne dla ludzi i środowiska. Jako konsument często stosujesz te produkty, aby cieszyć się czystością. Odgrywasz również istotną rolę w stosowaniu i przechowywaniu tych produktów w bezpieczny sposób.
Od dawna na opakowaniach produktów umieszczane są informacje, aby zwrócić uwagę konsumentów na środki ostrożności, których należy przestrzegać ze względu na wymogi regulacyjne.

Informacje na etykietach zawierają już standardowo instrukcję użycia oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, które mogą być istotne przy stoso - waniu produktu. Należy zawsze uważnie przeczytać te informacje. Jednak pewne zmiany w sposobie formułowania instrukcji i wskazówek będą zauważalne. Firmy z naszej branży stale współpracują z instytucjami i organizacjami konsumenckimi, aby etykiety były lepsze, bardziej przejrzyste i zrozumiałe. Elementem tego procesu jest opracowywanie nowych standardowych symboli, które ułatwiają właściwy wybór i sposób korzystania z produktu. Coraz więcej takich symboli będzie pojawiać się na produktach sprzedawanych w Europie. Liczba symboli pojawiających się na opakowaniu może zmieniać się w zależności od liczby wskazówek dotyczących określonego rodzaju produktu.

Co nowego?

Z początkiem 2015 roku nowe etykiety pojawiały się na wielu domowych środkach czystości, podobnie jak na innych chemikaliach. Dzieje się tak, ponieważ zaczęło obowiązywać nowe unijne rozporządzenie (“CLP”); określa ono sposób „klasyfikacji“ domowych środków czystości (w odniesieniu do ich potencjalnego wpływu na ludzi i/lub środowisko), a następnie ich „oznakowanie“ (zgodnie z klasyfikacją). Ponadto wygląd etykiety uległ zmianie. Przepisy określają obowiązkowe elementy etykiety (symbole, tekst, kolory), których producenci nie mogą dopasowywać ani zmieniać. Przewidziano dwuletni okres przejściowy (2015-2017), aby przedsiębiorcy mogli zmienić stary system na nowy.

zmiany w oznaczeniach środków czystości

Nowe przepisy wprowadzają bardziej konserwatywne kryteria klasyfikacji odnośnie zagrożeń dla oczu, skóry i środowiska w porównaniu z poprzednim prawodawstwem

W rezultacie wiele produktów, których nie klasyfikowano ani nie znakowano w przeszłości, może posiadać etykiety, jak również znaki ostrzegawcze i zwroty bezpieczeństwa zgodnie z „nową“ klasyfikacją. .
Pojawiają się nowe informacje (symbole, wzór i zwroty) (patrz tabela poniżej).

Oznacza to w praktyce, że ​produkt o tym samym składzie otrzyma inną etykietę lub zostanie oznakowany po raz pierwszy; NIE oznacza to, że dany produkt jest bardziej (lub mniej) niebezpieczny. Tak jak poprzednio ważne jest, aby w dalszym ciągu korzystać z produktów w bezpieczny sposób.

Co można zobaczyć na nowych etykietach detergentów i środków czystości?

UWAGA

Nowe oznaczenia na produktach chemicznych

Gdzie spotkamy ten znak:

 • Detergenty do prania (proszki/płyny)
 • Płynne detergenty do ręcznego mycia naczyń Uniwersalne środki czyszczące
 • Detergenty do automatycznego mycia naczyń (płyn/proszek)

Rodzaj zagrożenia:

"Działa drażniąco na oczy."
I/Lub
"Działa drażniąco na skórę."

Jakie środki ostrożności należy podjąć:

Znak ostrzegawczy z wykrzyknikiem pojawi się, jeśli produkt może wywołać ewentualne podrażnienie skóry i/lub oczu. W związku z tym na etykiecie umieszczana będzie zwykle poniższa informacja zgodna z CLP i do której należy się stosować:

"W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę." "Chronić przed dziećmi."

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Nowe oznaczenia na produktach chemicznych

Gdzie spotkamy ten znak:

 • Żrące środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, Kwasowe środki do czyszczenia toalet, Środki do usuwania kamienia itp.

Rodzaj zagrożenia:

"Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu."

Jakie środki ostrożności należy podjąć:

To ostrzeżenie pojawi się, gdy produkt może mieć działanie żrące na skórę (i na oczy).
Należy pamiętać, że produkty żrące na skórę muszą być sprzedawane w pojemnikach zaopatrzonych w zamknięcia utrudniające ich otwarcie przez dzieci oraz wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie, jeśli przeznaczone są do powszechnej sprzedaży) W związku z tym na etykiecie może zostać umieszczona poniższa informacja, zgodna z CLP i, do której należy się stosować:

"W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę." "Chronić przed dziećmi. "
"Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy.

" W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ, W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU, Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ i/lub lekarzem"

UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO

Nowe oznaczenia na produktach chemicznych

Gdzie spotkamy ten znak:

 • Środki do mycia szyb, środki do czyszczenia szkła, niektóre uniwersalne środki czyszczące oraz środki do dezynfekcji rąk.
 • Aerozole (takie jak odświeżacze powietrza, środki owadobójcze, środki do polerowania, środki do czyszczenia piekarników itp.)

Rodzaj zagrożenia:

 • Łatwopalna ciecz i pary" lub Skrajnie łatwopalny aerozol.
 • Aerozol łatwopalny.
 • Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem

Jakie środki ostrożności należy podjąć:

To ostrzeżenie pojawi się, gdy produkt może być łatwopalny. 
W związku z tym na etykiecie może zostać umieszczona poniższa informacja, zgodna z CLP, do której należy się stosować.

"Chronić przed dziećmi."
"Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić."

Aerozole: 

 • Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
 • Do not pierce or burn, even after use
 • Chronić przed światłem słonecznym. . Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 stopni C.

UWAGA

Nowe oznaczenia na produktach chemicznych

Gdzie spotkamy ten znak:

 • Środki owadobójcze
 • Odświeżacze powietrza
 • Niektóre kostki toaletowe
 • Niektóre detergenty do prania i płynne detergenty do ręcznego mycia naczyń

Rodzaj zagrożenia:

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
Lub 
Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Jakie środki ostrożności należy podjąć:

To ostrzeżenie może się pojawić, gdy produkt jest silnie skoncentrowany lub skompaktowany. Należy jednak pamiętać, że umieszczone na etykiecie środki ostrożności są zwykle podyktowane względami transportowymi i ilościowymi*. Detergenty zawierają składniki ulegające szybkiej biodegradacji i nie stanowią zagrożenia dla środowiska przy codziennym stosowaniu, ponieważ produkty te trafiają do oczyszczani ścieków i nie są bezpośrednio uwalniane do środowiska.

W przypadku incydentu, duży wyciek podczas transportu lub przechowywania w magazynie, będzie stanowić zagrożenie dla dróg wodnych przejściowy, jeśli nie będzie odpowiednio zarządzany, stąd ta domyślna klasyfikacja).

W związku z tym na etykiecie może zostać umieszczona poniższa informacja, zgodna z CLP, do której należy się stosować.

"Chronić przed dziećmi."
"Unikać uwolnienia do środowiska." 
"Zawartość/pojemnik usuwać do …"Chronić przed dziećmi. 
"Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić."

We wszystkich przypadkach: Czytaj etykiety i trzymaj detergenty oraz środki czystości z dala od dzieci!

Nowe oznaczenia na produktach chemicznych

Jeśli podejrzewasz, że masz alergię:

 • Nie używaj produktu, jeśli wywołuje on niepokojące reakcje.
 • Zawsze w takim przypadku należy skonsultować się z dermatologiem.
 • Zrób listę produktów, używanych przez Ciebie w ciągu tygodnia przed wystąpieniem reakcji, jeśli to możliwe, weź ich opakowania i poinformuj lekarza o wszelkich zmianach trybu życia lub diety w ostatnim czasie.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.

Nasza strona internetowa używa pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu. Wykorzystujemy niezbędne pliki cookies w celu świadczenia usług dostosowania serwisu do potrzeb Użytkowników.